RON

Romanian Leu

ลิวโรมาเนีย

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลิวโรมาเนีย มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = RON 4.1532

THB 1 = RON 0.13211

RON 1 = USD 0.24078

RON 1 = THB 7.5692

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 41.53 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 207.66 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 415.32 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 2,076.6 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 8,306.4 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.32 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.61 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.21 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 66.06 ลิวโรมาเนีย
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลิวโรมาเนีย ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 264.23 ลิวโรมาเนีย
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:18