SR

Seychellois rupee

รูปีเซเชลส์

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีเซเชลส์ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = SCR 14.734

THB 1 = SCR 0.47254

SCR 1 = USD 0.06787

SCR 1 = THB 2.1162

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 147.34 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 736.7 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,473.41 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7,367.03 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 29,468.12 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4.73 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 23.63 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 47.25 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 236.27 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 945.08 รูปีเซเชลส์
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 19:18