SR

Seychellois rupee

รูปีเซเชลส์

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

รูปีเซเชลส์ มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = SCR 13.215

THB 1 = SCR 0.39623

SCR 1 = USD 0.07567

SCR 1 = THB 2.5238

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 132.15 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 660.77 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,321.53 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 6,607.67 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 26,430.67 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.96 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19.81 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 39.62 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 198.12 รูปีเซเชลส์
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน รูปีเซเชลส์ ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 792.46 รูปีเซเชลส์
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18