£

Saint Helena pound

ปอนด์เซนต์เฮเลนา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ปอนด์เซนต์เฮเลนา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = SHP 0.7147

THB 1 = SHP 0.022823

SHP 1 = USD 1.3992

SHP 1 = THB 43.816

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 7.15 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 35.73 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 71.47 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 357.35 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,429.39 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.228 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1.14 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.28 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 11.41 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ปอนด์เซนต์เฮเลนา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 45.65 ปอนด์เซนต์เฮเลนา
Currencies of the World © 2021 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 06:53