T$

Tongan Paʻanga

พาแองกาตองกา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

พาแองกาตองกา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = TOP 2.238

THB 1 = TOP 0.07119

TOP 1 = USD 0.44684

TOP 1 = THB 14.047

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 22.38 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 111.9 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 223.8 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,118.98 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,475.92 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.712 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.56 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 7.12 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 35.59 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 142.38 พาแองกาตองกา
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564 19:18