T$

Tongan Paʻanga

พาแองกาตองกา

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

พาแองกาตองกา มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = TOP 2.2496

THB 1 = TOP 0.067524

TOP 1 = USD 0.44453

TOP 1 = THB 14.809

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 22.5 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 112.48 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 224.96 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,124.78 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,499.13 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 0.675 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 3.38 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 6.75 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 33.76 พาแองกาตองกา
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน พาแองกาตองกา ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 135.05 พาแองกาตองกา
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 06:53