TL

Turkish Lira

ลีราตุรกี

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลีราตุรกี มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = TRY 8.4055

THB 1 = TRY 0.2701

TRY 1 = USD 0.11897

TRY 1 = THB 3.7023

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 84.06 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 420.28 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 840.55 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,202.75 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 16,811 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.7 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 13.5 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 27.01 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 135.05 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 540.2 ลีราตุรกี
Currencies of the World © 2021 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 19:18