TL

Turkish Lira

ลีราตุรกี

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ลีราตุรกี มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = TRY 8.6304

THB 1 = TRY 0.25876

TRY 1 = USD 0.11587

TRY 1 = THB 3.8645

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 86.3 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 431.52 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 863.04 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 4,315.19 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 17,260.75 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 2.59 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 12.94 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 25.88 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 129.38 ลีราตุรกี
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ลีราตุรกี ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 517.52 ลีราตุรกี
Currencies of the World © 2021 วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 19:18