CFA

CFA Franc BCEAO

ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = XOF 552.88

THB 1 = XOF 17.587

XOF 1 = USD 0.0018087

XOF 1 = THB 0.056859

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 5,528.81 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 27,644.03 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 55,288.07 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 276,440.34 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 1,105,761.34 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 175.87 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 879.36 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,758.73 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 8,793.63 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 35,174.53 ฟรังก์เซฟาธนาคารกลางรัฐแอฟริกาตะวันตก
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:18