ZWL$

Zimbabwean Dollar

ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ZWL 322

THB 1 = ZWL 10.243

ZWL 1 = USD 0.0031056

ZWL 1 = THB 0.097629

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,220 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 16,100 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32,200 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 161,000 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 644,000 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 102.43 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 512.14 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 1,024.29 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 5,121.45 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 20,485.79 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
Currencies of the World © 2021 วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 19:18