ZWL$

Zimbabwean Dollar

ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)

มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) มูลค่าของสกุลเงินมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในปีที่ผ่านมา?

USD 1 = ZWL 322

THB 1 = ZWL 9.6654

ZWL 1 = USD 0.0031056

ZWL 1 = THB 0.10346

มูลค่าเท่าไหร่ 10 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 3,220 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 16,100 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 32,200 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 161,000 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันมีมูลค่า 644,000 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 10 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 10 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 96.65 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 50 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 50 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 483.27 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 100 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 100 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 966.54 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 500 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 500 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 4,832.68 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
มูลค่าเท่าไหร่ 2,000 บาทไทย ใน ดอลลาร์ซิมบับเว (2009) ?
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 2,000 บาทไทย ปัจจุบันมีมูลค่า 19,330.74 ดอลลาร์ซิมบับเว (2009)
Currencies of the World © 2021 วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 06:53