د.ب.‏

Bahraini Dinar

бахрейнський динар

як змінилася вартість валюти за останній рік?

бахрейнський динар як змінилася вартість валюти за останній рік?

1 USD = 0,37686 BHD

1 UAH = 0,010414 BHD

1 BHD = 2,6535 USD

1 BHD = 96,021 UAH

Скільки 10 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 10 доларів США курсом 3,77 бахрейнського динара
Скільки 50 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 50 доларів США курсом 18,84 бахрейнського динара
Скільки 100 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 100 доларів США курсом 37,69 бахрейнського динара
Скільки 500 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 500 доларів США курсом 188,43 бахрейнського динара
Скільки 2 000 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 2 000 доларів США курсом 753,72 бахрейнського динара
Скільки 10 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 10 українських гривень курсом 0,104 бахрейнського динара
Скільки 50 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 50 українських гривень курсом 0,521 бахрейнського динара
Скільки 100 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 100 українських гривень курсом 1,04 бахрейнського динара
Скільки 500 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 500 українських гривень курсом 5,21 бахрейнського динара
Скільки 2 000 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 2 000 українських гривень курсом 20,83 бахрейнського динара
Currencies of the World © 2023 середа, 29 листопада 2023 р., 06:48