د.ب.‏

Bahraini Dinar

бахрейнський динар

як змінилася вартість валюти за останній рік?

бахрейнський динар як змінилася вартість валюти за останній рік?

1 USD = 0,37705 BHD

1 UAH = 0,014113 BHD

1 BHD = 2,6522 USD

1 BHD = 70,858 UAH

Скільки 10 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 10 доларів США курсом 3,77 бахрейнського динара
Скільки 50 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 50 доларів США курсом 18,85 бахрейнського динара
Скільки 100 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 100 доларів США курсом 37,7 бахрейнського динара
Скільки 500 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 500 доларів США курсом 188,52 бахрейнського динара
Скільки 2 000 доларів США коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 2 000 доларів США курсом 754,09 бахрейнського динара
Скільки 10 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 10 українських гривень курсом 0,141 бахрейнського динара
Скільки 50 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 50 українських гривень курсом 0,706 бахрейнського динара
Скільки 100 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 100 українських гривень курсом 1,41 бахрейнського динара
Скільки 500 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 500 українських гривень курсом 7,06 бахрейнського динара
Скільки 2 000 українських гривень коштує? бахрейнських динарів
За поточним обмінним 2 000 українських гривень курсом 28,23 бахрейнського динара
Currencies of the World © 2021 пʼятниця, 17 вересня 2021 р., 06:53