د.ك.‏

Kuwaiti Dinar

кувейтський динар

як змінилася вартість валюти за останній рік?

кувейтський динар як змінилася вартість валюти за останній рік?

1 USD = 0,30098 KWD

1 UAH = 0,011279 KWD

1 KWD = 3,3225 USD

1 KWD = 88,662 UAH

Скільки 10 доларів США коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 10 доларів США курсом 3,01 кувейтського динара
Скільки 50 доларів США коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 50 доларів США курсом 15,05 кувейтського динара
Скільки 100 доларів США коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 100 доларів США курсом 30,1 кувейтського динара
Скільки 500 доларів США коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 500 доларів США курсом 150,49 кувейтського динара
Скільки 2 000 доларів США коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 2 000 доларів США курсом 601,95 кувейтського динара
Скільки 10 українських гривень коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 10 українських гривень курсом 0,113 кувейтського динара
Скільки 50 українських гривень коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 50 українських гривень курсом 0,564 кувейтського динара
Скільки 100 українських гривень коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 100 українських гривень курсом 1,13 кувейтського динара
Скільки 500 українських гривень коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 500 українських гривень курсом 5,64 кувейтського динара
Скільки 2 000 українських гривень коштує? кувейтських динарів
За поточним обмінним 2 000 українських гривень курсом 22,56 кувейтського динара
Currencies of the World © 2021 субота, 18 вересня 2021 р., 06:53