$

Barbadian dollar

Đô la Barbados

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Barbados giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2 BBD

1 VND = 0,000088089 BBD

1 BBD = 0,5 USD

1 BBD = 11.352 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 20 Đô la Barbados
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 100 Đô la Barbados
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 200 Đô la Barbados
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.000 Đô la Barbados
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.000 Đô la Barbados
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000881 Đô la Barbados
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0044 Đô la Barbados
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00881 Đô la Barbados
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,044 Đô la Barbados
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Barbados nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,176 Đô la Barbados
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021