$

Bermudian dollar

Đô la Bermuda

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Bermuda giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1 BMD

1 VND = 0,000040325 BMD

1 BMD = 1 USD

1 BMD = 24.799 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 10 Đô la Bermuda
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 50 Đô la Bermuda
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 100 Đô la Bermuda
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 500 Đô la Bermuda
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.000 Đô la Bermuda
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000403 Đô la Bermuda
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00202 Đô la Bermuda
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00403 Đô la Bermuda
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0202 Đô la Bermuda
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Bermuda nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0806 Đô la Bermuda
Currencies of the World © 2022 6:48, Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2022