$

Bahamian dollar

Đô la Bahamas

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Bahamas giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1 BSD

1 VND = 0,000043915 BSD

1 BSD = 1 USD

1 BSD = 22.771 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 10 Đô la Bahamas
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 50 Đô la Bahamas
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 100 Đô la Bahamas
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 500 Đô la Bahamas
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.000 Đô la Bahamas
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000439 Đô la Bahamas
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0022 Đô la Bahamas
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00439 Đô la Bahamas
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,022 Đô la Bahamas
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0878 Đô la Bahamas
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021