$

Bahamian dollar

Đô la Bahamas

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Bahamas giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1 BSD

1 VND = 0,000042382 BSD

1 BSD = 1 USD

1 BSD = 23.595 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 10 Đô la Bahamas
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 50 Đô la Bahamas
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 100 Đô la Bahamas
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 500 Đô la Bahamas
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.000 Đô la Bahamas
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000424 Đô la Bahamas
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00212 Đô la Bahamas
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00424 Đô la Bahamas
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0212 Đô la Bahamas
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Bahamas nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0848 Đô la Bahamas
Currencies of the World © 2023 20:28, Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023