$

Belize Dollar

Đô la Belize

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Belize giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,0212 BZD

1 VND = 0,000089022 BZD

1 BZD = 0,49476 USD

1 BZD = 11.233 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 20,21 Đô la Belize
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 101,06 Đô la Belize
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 202,12 Đô la Belize
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.010,59 Đô la Belize
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.042,36 Đô la Belize
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00089 Đô la Belize
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00445 Đô la Belize
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0089 Đô la Belize
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0445 Đô la Belize
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,178 Đô la Belize
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021