$

Belize Dollar

Đô la Belize

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Belize giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,0183 BZD

1 VND = 0,000081872 BZD

1 BZD = 0,49547 USD

1 BZD = 12.214 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 20,18 Đô la Belize
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 100,91 Đô la Belize
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 201,83 Đô la Belize
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.009,15 Đô la Belize
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.036,6 Đô la Belize
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000819 Đô la Belize
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00409 Đô la Belize
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00819 Đô la Belize
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0409 Đô la Belize
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Belize nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,164 Đô la Belize
Currencies of the World © 2024 6:49, Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2024