Euro

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

euro giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,93445 EUR

1 VND = 0,000039604 EUR

1 EUR = 1,0701 USD

1 EUR = 25.250 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 9,34 euro
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 46,72 euro
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 93,44 euro
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 467,22 euro
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.868,9 euro
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000396 euro
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00198 euro
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00396 euro
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0198 euro
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0792 euro
Currencies of the World © 2023 20:28, Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023