Euro

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

euro giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,94556 EUR

1 VND = 0,000038825 EUR

1 EUR = 1,0576 USD

1 EUR = 25.757 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 9,46 euro
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 47,28 euro
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 94,56 euro
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 472,78 euro
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.891,13 euro
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000388 euro
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00194 euro
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00388 euro
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0194 euro
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0776 euro
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023