Euro

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

euro giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,85281 EUR

1 VND = 0,000037268 EUR

1 EUR = 1,1726 USD

1 EUR = 26.833 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 8,53 euro
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 42,64 euro
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 85,28 euro
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 426,41 euro
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.705,63 euro
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000373 euro
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00186 euro
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00373 euro
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0186 euro
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0745 euro
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021