Euro

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

euro giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,82494 EUR

1 VND = 0,000035956 EUR

1 EUR = 1,2122 USD

1 EUR = 27.812 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 8,25 euro
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 41,25 euro
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 82,49 euro
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 412,47 euro
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.649,88 euro
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00036 euro
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0018 euro
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0036 euro
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,018 euro
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam euro nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0719 euro
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Hai, 14 tháng 6, 2021