$

Fijian dollar

Đô la Fiji

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Fiji giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,0649 FJD

1 VND = 0,000089835 FJD

1 FJD = 0,48428 USD

1 FJD = 11.132 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 20,65 Đô la Fiji
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 103,25 Đô la Fiji
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 206,49 Đô la Fiji
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.032,45 Đô la Fiji
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 4.129,8 Đô la Fiji
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000898 Đô la Fiji
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00449 Đô la Fiji
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00898 Đô la Fiji
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0449 Đô la Fiji
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Fiji nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,18 Đô la Fiji
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 18 tháng 6, 2021