£

Falkland Islands pound

Bảng Quần đảo Falkland

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Quần đảo Falkland giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,81839 FKP

1 VND = 0,000033603 FKP

1 FKP = 1,2219 USD

1 FKP = 29.759 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 8,18 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 40,92 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 81,84 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 409,19 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.636,77 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000336 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00168 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00336 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0168 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0672 Bảng Quần đảo Falkland
Currencies of the World © 2023 6:48, Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2023