£

Falkland Islands pound

Bảng Quần đảo Falkland

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Quần đảo Falkland giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,81788 FKP

1 VND = 0,000034663 FKP

1 FKP = 1,2227 USD

1 FKP = 28.849 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 8,18 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 40,89 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 81,79 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 408,94 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.635,76 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000347 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00173 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00347 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0173 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0693 Bảng Quần đảo Falkland
Currencies of the World © 2023 20:28, Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023