£

Falkland Islands pound

Bảng Quần đảo Falkland

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Quần đảo Falkland giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,72403 FKP

1 VND = 0,000031344 FKP

1 FKP = 1,3812 USD

1 FKP = 31.904 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 7,24 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 36,2 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 72,4 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 362,02 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.448,07 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000313 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00157 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00313 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0157 Bảng Quần đảo Falkland
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Quần đảo Falkland nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0627 Bảng Quần đảo Falkland
Currencies of the World © 2021 19:17, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021