£

British Pound Sterling

Bảng Anh

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Anh giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,81788 GBP

1 VND = 0,000034663 GBP

1 GBP = 1,2227 USD

1 GBP = 28.849 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 8,18 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 40,89 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 81,79 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 408,94 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.635,76 Bảng Anh
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000347 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00173 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00347 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0173 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0693 Bảng Anh
Currencies of the World © 2023 20:28, Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2023