£

British Pound Sterling

Bảng Anh

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Anh giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,73199 GBP

1 VND = 0,000032145 GBP

1 GBP = 1,3661 USD

1 GBP = 31.109 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 7,32 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 36,6 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 73,2 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 365,99 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.463,98 Bảng Anh
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000321 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00161 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00321 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0161 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0643 Bảng Anh
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021