£

British Pound Sterling

Bảng Anh

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Anh giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,71033 GBP

1 VND = 0,000030967 GBP

1 GBP = 1,4078 USD

1 GBP = 32.292 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 7,1 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 35,52 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 71,03 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 355,16 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.420,66 Bảng Anh
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00031 Bảng Anh
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00155 Bảng Anh
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0031 Bảng Anh
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0155 Bảng Anh
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Anh nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0619 Bảng Anh
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021