GH₵

Ghanaian Cedi

Cedi Ghana

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Cedi Ghana giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 6,03 GHS

1 VND = 0,00026481 GHS

1 GHS = 0,16584 USD

1 GHS = 3.776,3 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 60,3 Cedi Ghana
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 301,5 Cedi Ghana
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 603 Cedi Ghana
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 3.015 Cedi Ghana
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 12.060 Cedi Ghana
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00265 Cedi Ghana
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0132 Cedi Ghana
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0265 Cedi Ghana
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,132 Cedi Ghana
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,53 Cedi Ghana
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021