GH₵

Ghanaian Cedi

Cedi Ghana

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Cedi Ghana giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 5,8 GHS

1 VND = 0,00025277 GHS

1 GHS = 0,17241 USD

1 GHS = 3.956,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 58 Cedi Ghana
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 290 Cedi Ghana
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 580 Cedi Ghana
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.900 Cedi Ghana
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 11.600 Cedi Ghana
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00253 Cedi Ghana
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0126 Cedi Ghana
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0253 Cedi Ghana
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,126 Cedi Ghana
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Cedi Ghana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,506 Cedi Ghana
Currencies of the World © 2021 19:17, Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021