$

Guyanese dollar

Đô la Guyana

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Guyana giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 209,19 GYD

1 VND = 0,0091973 GYD

1 GYD = 0,0047802 USD

1 GYD = 108,73 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 2.091,95 Đô la Guyana
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 10.459,74 Đô la Guyana
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 20.919,48 Đô la Guyana
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 104.597,42 Đô la Guyana
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 418.389,66 Đô la Guyana
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,092 Đô la Guyana
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,46 Đô la Guyana
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,92 Đô la Guyana
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 4,6 Đô la Guyana
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Guyana nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 18,39 Đô la Guyana
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021