Israeli New Sheqel

Sheqel Israel mới

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Sheqel Israel mới giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 3,2061 ILS

1 VND = 0,00014079 ILS

1 ILS = 0,31191 USD

1 ILS = 7.102,6 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 32,06 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 160,3 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 320,6 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.603,02 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 6.412,1 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00141 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00704 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0141 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0704 Sheqel Israel mới
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Sheqel Israel mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,282 Sheqel Israel mới
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021