$

Jamaican Dollar

Đô la Jamaica

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Jamaica giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 148,83 JMD

1 VND = 0,0065431 JMD

1 JMD = 0,0067193 USD

1 JMD = 152,83 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.488,25 Đô la Jamaica
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 7.441,25 Đô la Jamaica
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 14.882,5 Đô la Jamaica
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 74.412,52 Đô la Jamaica
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 297.650,07 Đô la Jamaica
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0654 Đô la Jamaica
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,327 Đô la Jamaica
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,654 Đô la Jamaica
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,27 Đô la Jamaica
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 13,09 Đô la Jamaica
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021