$

Jamaican Dollar

Đô la Jamaica

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Jamaica giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 150,47 JMD

1 VND = 0,0064905 JMD

1 JMD = 0,0066461 USD

1 JMD = 154,07 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.504,65 Đô la Jamaica
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 7.523,25 Đô la Jamaica
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 15.046,5 Đô la Jamaica
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 75.232,52 Đô la Jamaica
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 300.930,1 Đô la Jamaica
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0649 Đô la Jamaica
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,325 Đô la Jamaica
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,649 Đô la Jamaica
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 3,25 Đô la Jamaica
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Jamaica nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 12,98 Đô la Jamaica
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021