Japanese Yen

Yên Nhật

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Yên Nhật giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 109,93 JPY

1 VND = 0,0048039 JPY

1 JPY = 0,0090968 USD

1 JPY = 208,16 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 1.099,29 Yên Nhật
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 5.496,45 Yên Nhật
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 10.992,9 Yên Nhật
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 54.964,5 Yên Nhật
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 219.858 Yên Nhật
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,048 Yên Nhật
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,24 Yên Nhật
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,48 Yên Nhật
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 2,4 Yên Nhật
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Yên Nhật nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 9,61 Yên Nhật
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021