North Korean won

Won Triều Tiên

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Won Triều Tiên giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 900 KPW

1 VND = 0,039524 KPW

1 KPW = 0,0011111 USD

1 KPW = 25,301 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 9.000 Won Triều Tiên
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 45.000 Won Triều Tiên
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 90.000 Won Triều Tiên
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 450.000 Won Triều Tiên
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.800.000 Won Triều Tiên
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,395 Won Triều Tiên
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 1,98 Won Triều Tiên
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 3,95 Won Triều Tiên
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 19,76 Won Triều Tiên
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Won Triều Tiên nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 79,05 Won Triều Tiên
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021