ل.ل.‏

Lebanese Pound

Bảng Li-băng

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Bảng Li-băng giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.528 LBP

1 VND = 0,067102 LBP

1 LBP = 0,00065445 USD

1 LBP = 14,903 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 15.280 Bảng Li-băng
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 76.400 Bảng Li-băng
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 152.800 Bảng Li-băng
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 764.000 Bảng Li-băng
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.056.000 Bảng Li-băng
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,671 Bảng Li-băng
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 3,36 Bảng Li-băng
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 6,71 Bảng Li-băng
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 33,55 Bảng Li-băng
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Bảng Li-băng nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 134,2 Bảng Li-băng
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021