K

Myanma Kyat

Kyat Myanma

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kyat Myanma giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.645,8 MMK

1 VND = 0,071715 MMK

1 MMK = 0,00060762 USD

1 MMK = 13,944 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 16.457,57 Kyat Myanma
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 82.287,87 Kyat Myanma
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 164.575,73 Kyat Myanma
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 822.878,66 Kyat Myanma
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.291.514,63 Kyat Myanma
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,717 Kyat Myanma
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 3,59 Kyat Myanma
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 7,17 Kyat Myanma
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 35,86 Kyat Myanma
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 143,43 Kyat Myanma
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 22 tháng 6, 2021