K

Myanma Kyat

Kyat Myanma

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Kyat Myanma giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1.827,7 MMK

1 VND = 0,080265 MMK

1 MMK = 0,00054713 USD

1 MMK = 12,459 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 18.277,16 Kyat Myanma
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 91.385,8 Kyat Myanma
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 182.771,61 Kyat Myanma
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 913.858,03 Kyat Myanma
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 3.655.432,14 Kyat Myanma
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,803 Kyat Myanma
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 4,01 Kyat Myanma
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 8,03 Kyat Myanma
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 40,13 Kyat Myanma
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Kyat Myanma nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 160,53 Kyat Myanma
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021