MURs

Mauritian Rupee

Rupee Mauritius

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Mauritius giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 40,896 MUR

1 VND = 0,0017704 MUR

1 MUR = 0,024452 USD

1 MUR = 564,84 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 408,96 Rupee Mauritius
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.044,78 Rupee Mauritius
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.089,56 Rupee Mauritius
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 20.447,81 Rupee Mauritius
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 81.791,25 Rupee Mauritius
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0177 Rupee Mauritius
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0885 Rupee Mauritius
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,177 Rupee Mauritius
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,885 Rupee Mauritius
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,54 Rupee Mauritius
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021