MURs

Mauritian Rupee

Rupee Mauritius

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Rupee Mauritius giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 42,303 MUR

1 VND = 0,0018563 MUR

1 MUR = 0,023639 USD

1 MUR = 538,71 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 423,03 Rupee Mauritius
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.115,16 Rupee Mauritius
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.230,32 Rupee Mauritius
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 21.151,62 Rupee Mauritius
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 84.606,47 Rupee Mauritius
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0186 Rupee Mauritius
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0928 Rupee Mauritius
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,186 Rupee Mauritius
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,928 Rupee Mauritius
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Rupee Mauritius nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,71 Rupee Mauritius
Currencies of the World © 2021 19:18, Chủ Nhật, 12 tháng 9, 2021