$

Mexican Peso

Peso Mexico

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Peso Mexico giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 20,043 MXN

1 VND = 0,00087349 MXN

1 MXN = 0,049893 USD

1 MXN = 1.144,8 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 200,43 Peso Mexico
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.002,15 Peso Mexico
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 2.004,3 Peso Mexico
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 10.021,5 Peso Mexico
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 40.086 Peso Mexico
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00873 Peso Mexico
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0437 Peso Mexico
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0873 Peso Mexico
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,437 Peso Mexico
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,75 Peso Mexico
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Tư, 16 tháng 6, 2021