$

Mexican Peso

Peso Mexico

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Peso Mexico giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 19,936 MXN

1 VND = 0,00087648 MXN

1 MXN = 0,050161 USD

1 MXN = 1.140,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 199,36 Peso Mexico
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 996,78 Peso Mexico
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.993,57 Peso Mexico
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 9.967,84 Peso Mexico
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 39.871,34 Peso Mexico
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00876 Peso Mexico
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0438 Peso Mexico
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0876 Peso Mexico
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,438 Peso Mexico
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Peso Mexico nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,75 Peso Mexico
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2021