RM

Malaysian Ringgit

Ringgit Malaysia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Ringgit Malaysia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4,1645 MYR

1 VND = 0,00018086 MYR

1 MYR = 0,24012 USD

1 MYR = 5.529,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 41,65 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 208,23 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 416,45 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.082,25 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 8.329 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00181 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00904 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0181 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0904 Ringgit Malaysia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Ringgit Malaysia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,362 Ringgit Malaysia
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Tư, 23 tháng 6, 2021