N$

Namibian Dollar

Đô la Namibia

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Namibia giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 14,81 NAD

1 VND = 0,00065038 NAD

1 NAD = 0,067522 USD

1 NAD = 1.537,6 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 148,1 Đô la Namibia
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 740,5 Đô la Namibia
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 1.481 Đô la Namibia
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 7.405 Đô la Namibia
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 29.620 Đô la Namibia
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0065 Đô la Namibia
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0325 Đô la Namibia
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,065 Đô la Namibia
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,325 Đô la Namibia
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Namibia nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 1,3 Đô la Namibia
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021