$

New Zealand Dollar

Đô la New Zealand

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la New Zealand giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1,4274 NZD

1 VND = 0,000062684 NZD

1 NZD = 0,70058 USD

1 NZD = 15.953 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 14,27 Đô la New Zealand
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 71,37 Đô la New Zealand
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 142,74 Đô la New Zealand
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 713,7 Đô la New Zealand
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.854,78 Đô la New Zealand
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000627 Đô la New Zealand
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00313 Đô la New Zealand
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00627 Đô la New Zealand
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0313 Đô la New Zealand
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la New Zealand nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,125 Đô la New Zealand
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021