RON

Romanian Leu

Leu Romania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Leu Romania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4,2196 RON

1 VND = 0,0001853 RON

1 RON = 0,23699 USD

1 RON = 5.396,5 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 42,2 Leu Romania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 210,98 Leu Romania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 421,96 Leu Romania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.109,8 Leu Romania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 8.439,2 Leu Romania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00185 Leu Romania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00927 Leu Romania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0185 Leu Romania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0927 Leu Romania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,371 Leu Romania
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021