RON

Romanian Leu

Leu Romania

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Leu Romania giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 4,1532 RON

1 VND = 0,0001798 RON

1 RON = 0,24078 USD

1 RON = 5.561,9 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 41,53 Leu Romania
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 207,66 Leu Romania
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 415,32 Leu Romania
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 2.076,6 Leu Romania
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 8.306,4 Leu Romania
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0018 Leu Romania
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00899 Leu Romania
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,018 Leu Romania
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0899 Leu Romania
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Leu Romania nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,36 Leu Romania
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Bảy, 19 tháng 6, 2021