$

Singapore Dollar

Đô la Singapore

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Singapore giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1,3447 SGD

1 VND = 0,000058215 SGD

1 SGD = 0,74364 USD

1 SGD = 17.178 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 13,45 Đô la Singapore
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 67,24 Đô la Singapore
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 134,47 Đô la Singapore
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 672,37 Đô la Singapore
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.689,47 Đô la Singapore
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000582 Đô la Singapore
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00291 Đô la Singapore
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00582 Đô la Singapore
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0291 Đô la Singapore
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,116 Đô la Singapore
Currencies of the World © 2021 6:53, Chủ Nhật, 20 tháng 6, 2021