$

Singapore Dollar

Đô la Singapore

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Singapore giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1,3524 SGD

1 VND = 0,000059389 SGD

1 SGD = 0,73945 USD

1 SGD = 16.838 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 13,52 Đô la Singapore
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 67,62 Đô la Singapore
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 135,24 Đô la Singapore
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 676,18 Đô la Singapore
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 2.704,72 Đô la Singapore
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000594 Đô la Singapore
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00297 Đô la Singapore
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00594 Đô la Singapore
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0297 Đô la Singapore
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Singapore nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,119 Đô la Singapore
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021