£

Saint Helena pound

bảng St. Helena

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

bảng St. Helena giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,71033 SHP

1 VND = 0,000030967 SHP

1 SHP = 1,4078 USD

1 SHP = 32.292 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 7,1 bảng St. Helena
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 35,52 bảng St. Helena
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 71,03 bảng St. Helena
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 355,16 bảng St. Helena
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.420,66 bảng St. Helena
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00031 bảng St. Helena
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00155 bảng St. Helena
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0031 bảng St. Helena
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0155 bảng St. Helena
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0619 bảng St. Helena
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021