£

Saint Helena pound

bảng St. Helena

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

bảng St. Helena giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 0,72778 SHP

1 VND = 0,000031804 SHP

1 SHP = 1,374 USD

1 SHP = 31.443 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 7,28 bảng St. Helena
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 36,39 bảng St. Helena
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 72,78 bảng St. Helena
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 363,89 bảng St. Helena
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 1.455,55 bảng St. Helena
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000318 bảng St. Helena
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00159 bảng St. Helena
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00318 bảng St. Helena
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0159 bảng St. Helena
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam bảng St. Helena nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0636 bảng St. Helena
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021