NT$

New Taiwan Dollar

Đô la Đài Loan mới

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Đài Loan mới giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 27,946 TWD

1 VND = 0,001209 TWD

1 TWD = 0,035783 USD

1 TWD = 827,15 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 279,46 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 1.397,31 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 2.794,62 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 13.973,1 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 55.892,4 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0121 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0604 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,121 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,604 Đô la Đài Loan mới
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Đài Loan mới nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 2,42 Đô la Đài Loan mới
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Hai, 21 tháng 6, 2021