$

US Dollar

Đô la Mỹ

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Mỹ giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1 USD

1 VND = 0,000043136 USD

1 USD = 1 USD

1 USD = 23.183 VND

Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000431 Đô la Mỹ
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00216 Đô la Mỹ
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00431 Đô la Mỹ
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0216 Đô la Mỹ
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0863 Đô la Mỹ
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Năm, 17 tháng 6, 2021