$

US Dollar

Đô la Mỹ

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Mỹ giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 1 USD

1 VND = 0,000043915 USD

1 USD = 1 USD

1 USD = 22.771 VND

Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,000439 Đô la Mỹ
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0022 Đô la Mỹ
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00439 Đô la Mỹ
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,022 Đô la Mỹ
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Mỹ nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0878 Đô la Mỹ
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021