$

Uruguayan Peso

Peso Uruguay

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Peso Uruguay giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 42,695 UYU

1 VND = 0,0018658 UYU

1 UYU = 0,023422 USD

1 UYU = 535,96 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 426,95 Peso Uruguay
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 2.134,77 Peso Uruguay
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 4.269,53 Peso Uruguay
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 21.347,66 Peso Uruguay
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 85.390,64 Peso Uruguay
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0187 Peso Uruguay
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0933 Peso Uruguay
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,187 Peso Uruguay
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,933 Peso Uruguay
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Peso Uruguay nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 3,73 Peso Uruguay
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021