$

Eastern Caribbean Dollar

Đô la Đông Caribê

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đô la Đông Caribê giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 2,7026 XCD

1 VND = 0,0001181 XCD

1 XCD = 0,37002 USD

1 XCD = 8.467,2 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 27,03 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 135,13 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 270,26 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 1.351,28 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 5.405,1 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00118 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,00591 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0118 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 0,0591 Đô la Đông Caribê
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đô la Đông Caribê nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 0,236 Đô la Đông Caribê
Currencies of the World © 2021 6:53, Thứ Bảy, 18 tháng 9, 2021