ZWL$

Zimbabwean Dollar

Đồng Đô la Zimbabwe (2009)

giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

Đồng Đô la Zimbabwe (2009) giá trị của đồng tiền đã thay đổi như thế nào trong năm qua?

1 USD = 322 ZWL

1 VND = 0,014141 ZWL

1 ZWL = 0,0031056 USD

1 ZWL = 70,718 VND

Giá trị bao 10 Đô la Mỹ Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đô la Mỹ có giá trị 3.220 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 50 Đô la Mỹ Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đô la Mỹ có giá trị 16.100 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 100 Đô la Mỹ Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đô la Mỹ có giá trị 32.200 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 500 Đô la Mỹ Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đô la Mỹ có giá trị 161.000 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 2.000 Đô la Mỹ Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đô la Mỹ có giá trị 644.000 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 10 Đồng Việt Nam Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 10 Đồng Việt Nam có giá trị 0,141 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 50 Đồng Việt Nam Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 50 Đồng Việt Nam có giá trị 0,707 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 100 Đồng Việt Nam Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 100 Đồng Việt Nam có giá trị 1,41 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 500 Đồng Việt Nam Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 500 Đồng Việt Nam có giá trị 7,07 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Giá trị bao 2.000 Đồng Việt Nam Đồng Đô la Zimbabwe (2009) nhiêu?
Theo tỷ giá hối đoái hiện tại, 2.000 Đồng Việt Nam có giá trị 28,28 Đồng Đô la Zimbabwe (2009)
Currencies of the World © 2021 19:18, Thứ Ba, 21 tháng 9, 2021